ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
REKLAMÁCIE

1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom posúdenia a vybavenia reklamácií.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

  • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
  • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, email, ulica a číslo domu, mesto, PSČ.

5. Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú zákazníci prevádzkovateľa.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov od ukončenia reklamácie.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie údajov

Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

13. Tretie strany:

Tretie stranyPrávny základ
Iný oprávnený subjektna základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

14. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo na podanie sťažnosti/návrhu na zažatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených v priloženom odkaze https://www.irobot.sk/kontakt .